Roermond City Triathlon

Zaterdag

14 SEPTEMBER 2024

Schrijf je nu in!

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Evenement: het door de organisatie (Stichting Roermond City Triathlon) in enig jaar te organiseren sportevenement Roermond City Triathlon.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
 4. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Roermond City Triathlon) waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.
 6. De inschrijvingsvoorwaarden en reglementen van de Nederlandse Triathlon Bond zijn van toepassing. Deze regelementen zijn van toepassing behoudend voor zover daarvan in deze voorwaarden is afgeweken.

ARTIKEL 2: DEELNAME

 1. De deelnemer dient te voldoen aan de gestelde minimumleeftijden per categorie. De risico’s van het evenement zijn te hoog indien deelnemers niet voldoen aan de gestelde leeftijdseis.
 2. De deelnemer mag aan het evenement deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 3. De organisator van het evenement is ten alle tijde gerechtigd de tijden van de startgroepen waarop de deelnemers zich inschrijven te wijzigen.
 4. Een inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 5. De inschrijving is pas definitief na betaling.
 6. Het wisselen van de afstand bij een definitieve inschrijving is niet mogelijk.
 7. Afmelden kan via de inschrijvingportal
  • Bij afmelden voor 1 juni 2023 wordt er 5 euro administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij afmelden tussen 1 juni 2023 en 1 augustus 2023 wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht.
  • Bij afmelden na 1 augustus 2023 wordt het inschrijfbedrag niet terugbetaald.
 8. Als alle startplaatsen zijn vergeven, wordt een wachtlijst aangemaakt op volgorde van inschrijven.
 9. Bij annulering van het evenement door onvoorziene omstandigheden heb je geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.
 10. De organisator van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het evenement af te gelasten.
 11. Door het besluit van de organisator om het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer, sponsor of leveranciers gemaakte kosten in relatie tot het evenement.
 12. Op moment van annulering van het evenement vanwege COVID-19 ontvangen de deelnemers 75% van het inschrijfgeld terug. De NTB behoudt de dag licentiekosten, de organisatie zal 5 % van het inschrijfgeld moeten afdragen aan de NTB. Ideal-Transactiekosten worden niet gecrediteerd. De kosten voor chiphuur en evt. extra's (denk aan T-shirts, medailles, donaties etc. kan voor gekozen worden om dit 100% te restitueren. Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Denk hierbij aan moment van annuleren en/of er al kosten zijn gemaakt.

Kijk voor meer informatie over COVID-19 en annulering op kenniscentrum NTB COVID-19

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Indien een deelnemer hierop aanspraak wil maken moet deze aanspraak ten tijde van het evenement kenbaar worden gemaakt bij de organisatie. In dit geval wordt door organisatie ter plekke een registratie opgemaakt waarop de exacte toedracht en voortkomende schade schriftelijk wordt opgemaakt. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
 4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisator adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met deelname aan het evenement zich sportmedisch te laten keuren.
 5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 6. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
 7. In aanvulling op het voorgaande geldt in geval van deelname aan de kidstriathlon dat de ouder/verzorger het volledige risico draagt voor het kind. De organisator is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT

 1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

 1. De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator vastgelegd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

ARTIKEL 6: WEDSTRIJDREGELEMENT

Vooruitlopend op de aanwijzingen die op de dag van het evenement zelf worden gegeven worden de volgende voorwaarden reeds geformuleerd.

 1. Stayeren is niet toegestaan. Behalve in startseries waarbij dit kenbaar wordt gemaakt. (Dit betreft meestal Nederlandse Kampioenschappen, Jeugd- en Junioren circuit en/of Teamcompetitie wedstrijden).
 2. Hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan, net als het hulp aannemen van buitenaf.
 3. Een deelnemer die de wedstrijd staakt dient dit onmiddellijk aan de wedstrijdleiding door te geven.
 4. Aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.
 5. De wedstrijdleiding heeft het recht om, na overleg met de medische staf, een deelnemer op medische gronden uit de wedstrijd te nemen.
 6. Uitsluiting van deelname is tevens mogelijk in geval van onsportief of onbehoorlijk gedrag, zulks op overweging van het bestuur.
 7. De wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het regelement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
 8. Het meenemen van voorwerpen die kunnen leiden tot beperking van de veiligheid in het evenement is niet toegestaan. Het volgen van de wedstrijd met auto’s, motoren of andere middelen is niet toegestaan.
 9. Van de deelnemer wordt verwacht dat deze geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen, geen afval achterlaat, wildplassen is verboden.
 10. Het is niet toegestaan tijdens het evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te laten of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
 11. De feitelijke toewijzing van startvakken aan een deelnemer geschiedt door de organisator. De deelnemer is verplicht om het minimaal aantal minuten voor de start in de desbetreffende vakken aanwezig te zijn - zulks in overeenstemming met de voorwaarden die tijdens de wedstrijddag worden aangegeven.
 12. De deelnemer ontvangt van de organisator een startnummer waarop het hem toegekende nummer is vermeld. De Deelnemer dient dit in overeenstemming met de aanwijzingen op de wedstrijddag te bevestigen en dragen. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Bij het niet op volgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.
 13. De deelnemer is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen, dit voor zover hier bij de voorbereiding van het evenement toe wordt besloten.
 14. Tijdsregistratie geschiedt door gebruik te maken van een SQM Timing (of gelijkwaardig). De bruto-eindtijden worden naar boven afgerond op hele seconden.
 15. Elke deelnemer aan de wedstrijd die binnen de afgesproken eindlimiet de finish haalt, maakt kans op ereprijzen. Een deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het regelement. Een toegekende prijs moet aan de organisator worden teruggeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de deelnemer in strijd met het regelement heeft gehandeld.
 16. De organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden.
 17. In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet beslist de Organisator.

ARTIKEL 7: GESCHILLEN

 1. Op de overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de organisator enerzijds en de deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoel exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de organisator.

Wedstrijdsecretariaat info@roermondcitytriathlon.nl